JanaCeltová

Daňový balíček 2019


Pro rok 2019 již bylo přijato několik důležitých daňových změn řada dalších změn je součástí projednávaného daňového balíčku. Pojďme si společně projít ty nejdůležitější a na co si dát pozor.

Daňový balíček 2019 Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení 21.12.2018. Daňový balíček bude dále projednávat Senát a prezident. Protože daňový balíček bude Senát projednávat 30.1.2019, lze vyhlášení ve Sbírce očekávat v únoru či březnu a nabytí účinnosti většiny změn od 1.3.2019 nebo od 1.4.2019.

Daňový balíček 2019 je souborem novelizací těchto předpisů:

 • zákona o daních z příjmů
 • zákona o dani z hazardních her
 • zákona o dph
 • insolvenčního zákona
 • zákona o spotřebních daních
 • celního zákona
 • daňového řádu
 • zákona o o mezinárodní spolupráci při správě daní
 • zákona o Finanční správě
 • zákona o Celní správě.

Daně z příjmů

Původní návrh předložený ministerstvem financí obsahoval zrušení zdanění příjmů zaměstnanců metodou superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob 19 resp. 24 % - tato koncepční změna zdanění fyzických osob však byla nakonec z návrhu vypuštěna. V daních z příjmů daňový balíček od 1.1.2019 především zapracovává změny předpisů EU omezujících přelévání zdanitelných zisků do států s nižším daňovým zatížením apod. (to čemu se často říká "agresivní daňové plánování"), např. zavedení omezení daňové uznatelnosti "nadměrných výpůjčních výdajů".

K velice zajímavým změnám dojde v důsledku přijatých pozměňovacích návrhů - daňový balíček např. (od roku 2019) vrací maximální částky výdajů uplatňovaných procentem z příjmů na úroveň platnou naposledy za rok 2017.

DPH

Rozsah změn v dph od 1.1.2019 je značně rozsáhlý - Poslanecká sněmovna schválila 269 bodů změn a 16 přechodných ustanovení.

Od 1.7.2017 byla v zákoně o DPH zrušena právní úprava zjednodušující uplatnění DPH u sdružení (společností) bez právní subjektivity) s tím, že do 31.12.2018 šlo podle přechodných ustanovení postupovat podle zrušené právní úpravy. Daňový balíček v této věci nic nemění a od 1.1.2019 je tedy nutné změnit způsob uplatnění DPH u jednotlivých členů sdružení (společnosti).

Změny v dph lze rozdělit např. do těchto okruhů:

 • zapracování změn plynoucích ze změn legislativy EU - především se jedná o uplatnění dph osobami, které poskytují služby na dálku osobám nepovinným k dani z jiných členských států EU. Změny účinné od 1.1.2019 plynoucí ze Směrnice EU o DPH je možné d 1.1.2019 použít bez ohledu na to, že daňový balíček nebyl dosud přijat.
 • věcné změny - např. změna v zaokrouhlování dph, nová úprava oprav základů daně a daně u nedobytných pohledávek
 • změny potvrzující stávající stav.

Poslední okruh změn resp. jejich odůvodnění je použitelné i na stávající praxi - např. pro situaci, kdy je přijat doklad v režimu přenesení daňové povinnosti týkající se již uzavřeného zdaňovacího období.

Daňový balíček např. doplní § 104 tak, aby správce daně nemohl uplatnit úrok z prodlení např. v následující situaci:

Plátce daně přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, ze kterého mu vznikla povinnost přiznat daň k datu 20.2.2018 a současně mohl za 02/2018 uplatnit z tohoto přijatého plnění plný nárok na odpočet daně. Plátce daně toto přijaté zdanitelné plnění omylem vykázal v daňovém přiznání (na řádku 10) a v kontrolním hlášení (v části B.1) až za 03/2018 a současně v daňovém přiznání za 03/2018 uplatnil z uvedeného přijatého plnění odpočet daně (na řádku 43).

"Beztrestnost" uvedeného omylu bude přímo zakotvena v § 104 zákona o dph - v nově vloženém odst. 5 do § 104. Podle důvodové zprávy k tomuto doplnění zákona se však nejedná o věcnou změnu a správce daně nemůže uvedenou chybu trestat ani v současné době (navíc beztrestnost tohoto postupu zástupci Finanční správy odsouhlasili na jednání Koordinačního výboru). Důvodová zpráva předložená do vnějšího připomínkového řízení v komentáři k § 104 odst. 1 a 2 uvádí:

Dále se navrhuje doplnit do ustanovení § 104 zákona o dani z přidané hodnoty z důvodu právní jistoty ustanovení, které by postavilo najisto, že se toto ustanovení neuplatní v případě, kdy plátce zahrne přijaté zdanitelné plnění, ze kterého mu vznikla povinnost přiznat daň, nebo poskytnutou úplatu, vznikne-li z této úplaty povinnost přiznat daň do jiného zdaňovacího období a současně v tomto zdaňovacím období uplatní odpočet daně v plné výši (viz nový odstavec 3 a 5).